Hogeschool Windesheim, Zwolle

Hogeschool Windesheim is een kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.
Hogeschool Windesheim wil studenten met een ‘functiebeperking’ een grotere doorstromingskans bieden tijdens en na het afronden van de studie. BureauDoet is gevraagd hiervoor een maatschappelijke business case op te stellen.

  • Januari/Februari/Maart 2017
  • Maatschappelijke Business Case
  • Onderzoek & interviews
  • Maatschappelijke kosten/baten in kaart brengen
Hogeschool Windesheim heeft ons gevraagd een maatschappelijk business case te schrijven waarbij we onderzoeken of het maatschappelijk haalbaar is om studenten met een ‘functiebeperking’ een grotere doorstromingskans te geven tijdens en na het afronden van de studie.

Om tot een maatschappelijke business Case te kunnen komen hebben we de doelgroep – studenten met een functiebeperking – en hun behoeften – in kaart gebracht, wanneer het gaat om het meer succesvol doorstromen naar een passende, duurzame werkplek. Ook hebben we partijen die betrokken zouden moeten worden bij het realiseren van die doelstelling geïnterviewd om in kaart te brengen wat zij al doen en/of zouden kunnen doen, hoe zij staan tegenover investeringen voor deze doelgroep en of zij ruimte zien voor een betere afstemming van behoefte van de student met een functiebeperking en potentiele werkgever, als we kijken naar het invullen van die passende, duurzame werkplek.

Dit heeft geresulteerd in een Maatschappelijke Business Case, waarmee Hogeschool Windesheim op zoek kan gaan naar potentiële partners die gezamenlijk willen bijdragen aan een succesvolle doorstroom van studenten met een functiebeperking naar werk.